HYGIENIAPASSI -KOULUTUS JA TENTTI TOIVAKASSA to 19.4.2018 klo 15-19 Toivakan kirjastolla

26.3.2018


Ennen kurssia on hyvä tutustua aineistoon: www.lupakokata.fi. Kouluttajana toimii Riitta-Liisa Göös.

H I N T A : a l l e 1 8 v . 3 0 € ,
a i k u i s e t 3 5 €
4 H - j ä s e n k o r t i l l a 5 € a l e n n u s !
s i s . k o u l u t u s , t e n t t i , m a h d o l l i n e n
p a s s i  j a  p u l l a k a h v i t !
O s a l l i s t u j a l l a  o n  o l t a v a  m u k a n a
k u v a l l i n e n  h e n k i l ö k o r t t i , a j o k o r t t i
t a i  p a s s i , j o l l a  t o d i s t a v a t
h e n k i l ö l l i s y y t e n s ä .
K e l a - k o r t t i e i k e l p a a !

I L M O I T T A U T U M I N E N v i i m . t o 1 2 . 4 .
p . 0 4 0 - 5 1 1 8 4 9 1 / K i r s i t a i
t o i v a k k a - j o u t s a @ 4 h . f i
J ä r j . T o i v a k a n - J o u t s a n 4 H - y h d i s t y s
j a O p i n t o k e s k u s S i v i s
ti 19.4.2018 klo 15-19
Toivakan kirjastolla